XUYÊN THÀNH NỮ CHÍNH TIỂU BẠCH HOA

     

(Truyện được chuyển ngữ chưa được sự gật đầu của tác giả. Xin vui tươi KHÔNG SAO CHÉP, CHUYỂN VER dưới mọi bề ngoài nhầm mục tiêu riêng.)