Skills 1 unit 5 lớp 9

     

1. Read an article about the Perfume Pagoda. Look at the words in the box, then find them in the text & underline them. What do they mean? – Đọc bài xích báo sau về miếu Hương. Chú ý vào các từ bảng rồi tìm rất nhiều từ đó trong đoạn văn với gạch chân. Chúng có nghĩa là gì?

vast (a): rộng, to lớnpilgrim (n): người hành hương – đi mang lại 1 vùng đất rất thiêng vì vì sao tôn giáo.theme (n): công ty đềbackdrop (n): tấm màn lớnreign (n): triều đại

2. Read the article again and answer the questionsĐọc lại bài xích báo và vấn đáp câu hỏi.

Bạn đang xem: Skills 1 unit 5 lớp 9

Where is the Perfume Pagoda located?

=> It is in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.

What does the complex of the Perfume Pagoda include?

=> It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, và the Perfume Temple.

Where is the centre of this complex located?

=> It is located in Huong Tich Cavern.

What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?

=> Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry.

Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

=> Pilgrims from all over Viet nam do.

Xem thêm: Giải Mã Bí Ẩn Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung Quốc, Độc Đáo, Thú Vị

3. Work in pairs. Below are some of the things that have caused damage khổng lồ the man-made wonders of Viet Nam. Put them in order of seriousness. Give your reasons. Can you add any more?Làm việc theo cặp. Dưới đây là một vài điều gây hại mang đến kì quan tự tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Bạn vẫn muốn thêm gì không?

Answer: c – e – d – b – a

4a. Work in pairs. Use the ideas in 3 khổng lồ suggest ways to lớn protect & preserve the man-made wonders of Viet Nam.- Làm câu hỏi theo cặp. Thực hiện những ý tưởng phát minh trong bài bác 3 để lưu ý cách đảm bảo an toàn và bảo tồn các kì quan tự tạo của Việt Nam.

A: It is reported that many of Vietnamese man-made wonders have been damaged. What should we vày to protect và preserve them?

B: I suggest limiting the number of tourists who visit man-made wonders.

A: That’s sounds great. I’d lượt thích to suggest raising money for the cost of tour and use it for restore & preserve them.

B: How about give the rules for preserve them?

b. Report your best ideas to lớn the classThuyết trình những ý tưởng hay nhất cho cả lớp nghe.

I am behalf of our pairs khổng lồ talk about our ideas.

Xem thêm: Kể Lại Câu Chuyện Ăn Khế Trả Vàng, Truyện Cổ Tích Cây Khế

We suggested that local government should limit the number of tourists visiting man-made wonders và give more rules khổng lồ protect them. & then we can raise money for the cost of tour and use it for restore và preserve them.