Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án

     

Bạn đang chạm mặt khó khăn trước kì soát sổ 1 ngày tiết lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh và các bạn không biết làm thế nào để có được điểm số như muốn muốn? Hãy xem thêm Đề kiểm soát 1 huyết môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 lần 1 học tập kì 1 gồm đáp án sau đây được search Đáp Án đăng cài đặt sẽ giúp chúng ta nhận ra những dạng bài xích tập khác biệt và giải pháp giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6 có đáp án


Đề bình chọn 45 phút môn tiếng Anh 6

Đề kiểm soát 1 huyết lần 1 môn giờ Anh 6 Đáp án đề bình chọn 1 ngày tiết lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh Ma trận Đề soát sổ 1 huyết môn tiếng Anh 6 lần 1 học kì 1

Đề đánh giá 1 huyết lần 1 môn tiếng Anh 6

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)

1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.

1. A. Judo

B. Homework

C. Compass

2. A. Pencils

B. Baskets

C. Rulers

3. A. Lunch

B. Subject

C. Music

2. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.

4. We are having breakfast in the __________.

A. Bathroom

B. Bedroom

C. Kitchen

5. The mèo likes sitting __________the sofa.

A. Near

B. On

C. In

6. How many rooms __________ there in your new house?

A. Are

B. Is

C. Be

7. Ngươi writes poetry and paints well. She is very ______.

A. Funny

B. Clever

C. Creative

8. I don’t think he is ______. He isn’t pleasant & kind lớn anyone.

A. Kind

B. Friendly

C. Confident

9. You usually _____________ school uniform at school?

A. Wear

B. Are (you) wear

C. Do (you usually) wear

10. This is my last day here. I _____________ back to domain authority Nang tomorrow.

A. Am flying

B. Flying

C. Fly II. WRITING (2,5 ps)

1. Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1. I/ Tuesdays/ on/ English/ study/

_________________________________________________________

2. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

3. Does/ drive/ your/ you/ mother/ lớn school/ ?_________________________________________________________

4. The/ are/ now/ students/ playing/ .

_________________________________________________________

5. They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ ._________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage. Circle the best answer A, B or C to lớn each of the questions.

A DREAM HOUSE

A tree house is my most favorite house. It is on a tree, of course. But it is under the big branches of leaves. It’s made of wood. There is a big glass window on the roof. I can watch the birds inside the trees through that. There is a ladder from the ground to lớn the floor of the house. I can run up and down it.

Xem thêm: Giải Mã Ý Nghĩa Hình Xăm Hồ Ly 9 Đuôi Hợp Với Tuổi Nào, Hồ Ly( Cáo 9 Đuôi) Trong 2022

The house is small, so I put no table và chair there. I like to store my favorite toys in the house. It’s also a wonderful hideaway place. I can play hide và seek with my friends after school.

1.What is the passage about?

A. A house in the boy’s dream

B. The boy’s favorite house

C. Building a tree house

2. What is the material of the house?

A. Leaves

B. Wood

C. Glass

3. What does the word "it" in line 4 mean?

A. The ladder

B. The ground

C. The floor

4. What are there in the tree house?

A. Nothing

B. Table & chair

C. Toys

5. What does the boy lượt thích doing most with the tree house?

A. Watching birds from the house

B. Playing with his favorite toys

C. Hiding from his friends

IV. LISTENING (2,5 ps)

Listen lớn a girl describing her home. Match the rooms with the descriptions. There is one extra description. You will listen TWICE.

1. Living room

A. There is a boring bed.

1 _____

2. Sister"s room

B. There are chalk drawings.

2 _____

3. Parents" room

C. We never use it.

3 _____

4. Bathroom

D. There are elephants everywhere.

4 _____

5. Dining room

E. There is lively furniture.

5 _____

F. There’s a good food.

Đáp án đề soát sổ 1 tiết lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Compass 2- B. Baskets 3- C. Music

2. Vocabulary và grammar

4- C. Kitchen 5- B. On 6- A. Are

7- C. Creative 8- A. Kind

9- C. Bởi you usually wear ...? 10- A. Am flying

II. Writing

1- I study English on Tuesday.

2- What are you looking at?

3- Does your mother drive you khổng lồ school?

4- The students are playing now.

5- They are playing games on the playground.

Xem thêm: Mình Đã Đăng Ký Mã Kích Hoạt Mà Ko Xem Đc Bài Học Excel Tại Thủ Thuật Online

III. Reading

1 – A. A house in the boy’s dream

2 – B. Wood

3 – A. The ladder

4 – C. Toy

5 – C. Hiding from his friends

IV. Listening

1 – E 2 – B 3 – A 4 – D 5 – C

Ma trận Đề khám nghiệm 1 máu môn giờ đồng hồ Anh 6 lần 1 học tập kì 1

Topic

Knowledge / Skill

Item/ Points

Remember (25%)

Understand (40%)

Apply (low) (20%)

Apply (high) (15%)

Total items

Total points

I. Pronunciation

No. Of Items

2

1

3

No. Of Points

0,5

0,25

0,75

II. Vocabulary - Grammar

No. Of Items

2

3

2

7

No. Of Points

0,5

0,75

0,5

1.75

III. Writing

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

IV. Reading

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

V, Listening

No. Of Items

1

2

1

1

5

No. Of Points

0,5

1,0

0,5

0,5

2,5

Total

No. Of Items

7

9

5

4

25

No. Of Points

2,5

4,0

2,0

1,5

10

Hiện tại kiếm tìm Đáp Án chưa update được tệp tin nghe mp3 của Đề soát sổ 1 máu lần 1 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tài liệu ôn tập giờ Anh 6 không giống nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến đường Tiếng Anh 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên search Đáp Án.