Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

     

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Cân nặng muối tan bao gồm trong dung dịch X là


Cho 13,44 lit (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm C2H2 cùng H2 qua bình đựng Ni (nung nóng) thu được tất cả hổn hợp Y (chỉ chứa cha hidrocacbon) tất cả tỉ khối so với H2 là 14,4. Biết Y bội nghịch ứng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Đipeptit Gly-Ala gồm phản ứng màu biure

(b) hỗn hợp axit glutamic thay đổi màu quỳ tím thành xanh

(c) Metyl fomat cùng glucozơ bao gồm cùng công thức đơn giản và dễ dàng nhất

(d) Metylamin bao gồm lực bazơ mạnh hơn amoniac

(e) Saccarozo có phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom

Số phát biểu đúng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) đến bột Mg dư vào dung dịch FeCl3.

Bạn đang xem: Chất không có tính chất lưỡng tính là

(b) Đốt cháy sắt trong khí Cl2 dư.

(c) cho bột Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư.

(d) đến bột sắt vào hỗn hợp AgNO3 dư.

Xem thêm: Tiếng Anh 9 Unit 7 Lớp 9 A Closer Look 2 (Trang 11, 12), Tiếng Anh 9 Unit 7: A Closer Look 2

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được muối hạt Fe(II) là


Cho hình vẽ bộc lộ thí nghiệm pha trộn khí Cl2 từ bỏ MnO2 và dung dịch HCl:

Cho những phát biểu sau:

(a) có thể thay MnO2 bằng KMnO4 cùng không nên đun nóng tất cả hổn hợp phản ứng bởi đèn cồn.

(b) Bình (1) với bình (2) thứu tự đựng dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 đặc với mục đích thu được khí Cl2 khô.

(c) Bông tẩm hỗn hợp NaOH tất cả tác dụng chính là hấp thụ khí HCl.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Dấu Ngoặc Kép (Trang 141), Soạn Bài Dấu Ngoặc Kép (Trang 141)

(d) Trong thể nghiệm trên xẩy ra sự khử axit HCl.

Số phát biểu đúng là


Cho 25,2 gam Fe chức năng với Cl2, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào nước thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được 67,8 gam muối hạt khan. Thành phần xác suất về khối lượng mỗi chất trong X là:


Lên men 45 kilogam glucozơ với năng suất là 80%, nhận được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml). Quý giá của V là


Cho m gam triglixerit X tạo do axit stearic cùng axit oleic chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y chứa 109,68 gam tất cả hổn hợp muối. Biết Y làm mất màu vừa hết 0,24 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Để hòa tan hoàn toàn 12,2 gam các thành phần hỗn hợp MgO và Al2O3 đề xuất vừa đầy đủ 350 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng được m gam muối. Quý giá của m là


Điện phân dung dịch X tất cả Cu(NO3)2 cùng NaCl với điện rất trơ, màng chống xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giây, thu được 7,68 gam kim loại ở catot, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ngơi nghỉ anot gồm tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời hạn 12352 giây thì tổng thể mol khí nhận được ở hai điện cực là 0,11 mol. Trả thiết năng suất điện phân là 100%, những khí hình thành không tan trong nước cùng nước không mờ hơi trong quá trình điện phân. Số mol ion Cu2+ trong Y là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam